Allmänna Villkor

1. Avtalsparter

Detta avtal (nedan kallat "Avtal") ingås mellan Impressive Media Sweden AB, organisationsnummer 559343-1538 ("Leverantören"), och den juridiska personen som bedriver näringsverksamhet ("Kunden"). Avtalet avser de tjänster som specificeras i den av Leverantören utfärdade orderbekräftelsen, som Kunden har mottagit och bekräftat muntligt genom till exempel ett telefon samtal "Muntligt avtal" -,följt av en skriftlig orderbekräftelse via e-post eller brev.

2. Avtal och Ångerrätt

Genom att acceptera orderbekräftelsen från Leverantören, ingår Kunden ett juridiskt bindande avtal. Leverantörens arbete påbörjas 24 timmar efter att orderbekräftelsen skickats till Kunden. Efter denna period upphör kundens ångerrätt enligt Köplagen, och Kunden kan inte ångra beställningen.

3. Annonsvisning och Materialhantering

- Leverantören kan inte garantera att Kunden kommer att personligen observera sin egen annonsering i digitala medier.
- Om material som behövs för annonseringen försenas på grund av Kunden, förbehåller sig Leverantören rätten att använda eget material för att uppfylla åtaganden.

4. Materialleverans

Kunden ansvarar för att tillhandahålla allt material som krävs för utförandet av tjänsten inom angivna tidsramar och specifikationer. Leverantören är inte ansvarig för förseningar på grund av Kundens sena eller bristfälliga leverans av material.

5. Kundens Ansvar för Material och Immateriella Rättigheter

Kunden ansvarar för innehållet i det material som tillhandahålls och ska hålla Leverantören skadeslös från alla anspråk relaterade till upphovsrättsintrång, varumärkesintrång eller andra immateriella rättigheter.

6. Priser

Priserna som anges i orderbekräftelsen är baserade på förutsättningarna vid avtalets ingående och kan ändras enligt de villkor som specificeras här.

7. Kvalitetsåtagande och Felavhjälpning

Leverantören ansvarar för att utföra tjänsterna med rimlig skicklighet och omsorg. Om fel uppstår, ska Kunden informera Leverantören inom skälig tid för att möjliggöra rättelse utan kostnad.

8. Reklamation

Material som av någon anledning inte har publicerats enligt avtalade villkor skall behandlas i enlighet med de rättelser och ersättningar som anges i dessa Allmänna Villkor, såvida inte annat överenskommits mellan parterna.

9. Ej Publicerat Material

Material som inte publiceras enligt avtal ska hanteras enligt dessa Allmänna Villkor eller enligt överenskommelse mellan parterna.

10. Samtalsinspelningar för Kvalitet och Utbildning

Vi spelar in alla samtal för kvalitetsförbättring och utbildningssyften. Dessa inspelningar raderas alltid efter 60 dagar och delas aldrig med någon part, varken kunder eller tredjeparter, för att skydda din konfidentialitet och integritet.

11. GDPR och Integritetspolicy

Impressive Media Sweden AB följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och är engagerade i att skydda och hantera personuppgifter på ett säkert sätt.

12. Force Majeure

Leverantören är inte ansvarig för förseningar eller brister i utförandet av avtalet som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll.

13. Tvist och Tillämplig Lag

Tvister som uppstår ska regleras av svensk lag och lösas genom förhandlingar, eller om nödvändigt, av Malmös tingsrätt.

14. Avtalstid och Uppsägning

Avtal blir bindande från orderdatumet och löper under överenskommen period. Avtalet kan automatiskt förnyas genom en ny orderbekräftelse eller faktura. Kunden har rätt att avbryta förnyelsen genom skriftlig uppsägning inom tio (10) dagar från mottagandet av sådan bekräftelse eller faktura. Vid förnyelse kan priser justeras för att spegla aktuella marknadsförhållanden eller ändrade omkostnader.